Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2022
Дата на публикуване: 22.03.2022 г. Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Доспат за 2022 г.

Проект на бюджет на Община Доспат за 2021 година

П О К А Н А
за Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 год. на Община Доспат, област Смолян

Дата на обсъждането - 11 февруари 2021 г.
Място на обсъждане – Заседателната зала на Общински съвет Доспат- гр. Доспат, ул. „Капитан Петко Войвода” № 3
Час на обсъждане – 10:00 ч.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 5 и 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност на Бюджет 2021г.

Уважаеми жители на община Доспат,

Съгласно разпоредбите на чл.108 от ЗДБРБ за 2021 г.,през 2021г. срокът по чл.84, ал.5 от ЗПФ за внасянето от кмета в общинския съвет на окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от същия закон се удължава с 25 работни дни.
В рамките на този срок, проекта на бюджет се представя за публично обсъждане от местната общност, като датата на обсъждането се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.
Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2021 г., и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.
Публичното обсъждане се провежда по ред ,определен от общинския съвет.За постъпилите предложения ще бъде съставен протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
Уважаеми жители на община Доспат, материалите за проекта на Бюджета на Община Доспат за 2021 година са публикувани на интернет страницата на общината www.dospat.bg, а също така могат да се получат и в деловодството на общината.
Становища и предложения могат да се представят в деловодството на общината и/или на електронния ни адрес: obshtina.dospat@dospat.egov.bg от датата на публикуване на поканата 02.02.2021 г. до 17:00 ч. на 10.02.2021 г.

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (03045) 23 10;

гр. Доспат инж. Елин Радев
Дата: 02.02.2021 г. Кмет на Община Доспат

ПОКАНА
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2021 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
https://www.livechatalternative.com/