Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Превръщането на Община Доспат в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на икономиката и туризма

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Превръщането на Община Доспат в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на икономиката и туризма;
Привличане наAнови инвестиции за развитие на  производства и туристическата инфраструктура;
Увеличаване на обема на инвестициите в публична инфраструктура;
Осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на гражданите и туристите.
Балансирано развитие на селищата в общината;
Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалната сфера;

ПРИОРИТЕТИ 
Приоритет 1: Интензивно социално-икономическо развитие на общината чрез адекватно и устойчиво ползване на местните ресурси;
Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал.
Приоритет 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и опазване на потенциала на територията на община Доспат.
Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Доспат като европейски развита община, устойчиво подобряване на административния капацитет и административното обслужване на населението.
Приоритет 5: Туризъм и спорт.


 

https://www.livechatalternative.com/