Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Туризъм – отдел „Туризъм, спорт и младежки дейности“:


1. Разработва програма за развитие на туризма на територията на общината и отчета за нейното изпълнение;
2. Създава и ръководи консултативния съвет;
3. Създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО), организира и подпомага работата на комисията
4. Определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;
5. Осъществява контролни функции;
6. Прилага процедурите за категоризация на заведенията за хранене и развлечение, средствата за подслон и местата за настаняване, за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория;
7.  Поддържа общинския регистър на категоризираните туристически обекти на територията на общината - Част от Националния туристически регистър;
8. Уведомява Министерството на туризма за настъпили промени в обстоятелствата на търговците за отразяването им в Националния туристически регистър;
9. Подготвя заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за понижаване или за промяна категорията на туристическите обекти;
10. Организира издаването на категорийната символика на туристическите обекти;
11.  Изготвя експертни анализи и становища по проблеми, свързани с категоризиране на туристическите обекти и по други въпроси, свързани със състоянието и с развитието на туризма в общината;
12.  Извършва маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за туристическия продукт на общината, които да служат за основа при разработването на рекламните и комуникационните кампании;
13.  Организира участието на общината в национални и международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма; 
14.  Участва в организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма, като бизнес - срещи, форуми, семинари, конференции, панаири и др.;
15.   Извършва проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;
16.  Организира и консултира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио-визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи общината , като атрактивна туристическа дестинация;
17.   Събира статистическа информация и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината;
18.   Създава и поддържа Туристически информационен център, който oсигурява туристическа информация за жителите и гостите на града; 
19.   Подпомага рекламно - информационната дейност на територията на общината.

 

Община Доспат има богато съдържание и сложна структура като елемент на една туристическа система и следва да бъде обособена като самостоятелна туристическа дестинация предлагаща разнообразни форми на туризъм. Предвид географското си разположение, природните дадености и културно - историческо наследство община Доспат разполага с висок потенциал за развитие на туризъм. Планините, язовирът, естествената природа, чистата околна среда и благоприятният климат са основни ресурси за успешното развитие на този сектор в района. Великолепното съчетание от всички тези туристически ресурси характеризират Доспат като „златна мина― за развитие на комплексен туризъм акцентиращ върху планински и спортен (лов и риболов) туризъм, екотуризъм, маршрутно познавателен, културен и религиозен, конен тирузъм и екстремен туризъм, делови и семеен. С потенциал за развитие е и селският туризъм на територията на Община Доспат.
Община Доспат привлича почитателите на природни забележителности, чиста екологична среда с богати възможности и избор в областта на отдиха и туризма, но за съжаление те не са оползотворени.


На територията на община Доспат през последните години се наблюдава нарастване на преминаващия туристопотока. Характерно за местността е наличието на няколко хотела, семейни къщи за гости и вили. Приходите от туризъм в местната икономика са минимални и се регистрира с тенденция за намаляването им, а това определя отрасъла като част от сивата икономика. Основна слабост на сектора е
отсъствието на сдружаване между отделните предприемачи за постигане на по-значими резултати, както и липсата на опит и традиции в работата с туроператори.

На територията на община Доспат, средствата за подслон и местата за настаняване са съсредоточени предимно в град Доспат – 35 обекта с капацитет от близо 500 легла. Осем от обектите са хотели, а останалите са къщи за гости и вили.

Неблагоприятно влияние върху развитието на туризма в региона оказва фактът, че обектите за настаняване и подслон са предимно от ниска категория – една и две звезди, както и няколко малки семейни хотели с категория три звезди. Липсва материална база за настаняване от висока категория, която да привлече пазар сегмент от по-заможни посетители.
Многобройните къщи за гости, семейни хотели и други обекти с малък капацитет и по-ниска категория създават имидж на областта като дестинация за алтернативен туризъм със специфична атмосфера, родопско гостоприемство и персонализирано обслужване. Тези обекти, обаче имат ограничени възможности да работят с туроператори и разчитат предимно на индивидуални туристи, което нерядко е пречка за тяхното ритмично и ефективно функциониране.
От гледна точка на управлението и планирането на туризма, наличието на голям брой субекти с различна пазарна ориентация и интереси е предизвикателство за постигането на единна визия за бъдещото развитие, както и за добрата координация и осъществяването на съвместни дейности извън рамките на индивидуалните предприятия.
Заведенията за хранене на територията на община Доспат съответстват по капацитет и категориен клас на настанителната база, но са сравнително еднообразни и липсва привлекателност. Обслужването отговаря на категорийния клас. Основен проблем в заведенията за хранене е липсата на вечерни програми, развлекателни програми и каквито и да е други атракции, които да заинтригуват посетителите.
Предлагането се състои единствено е осигуряването на изхранването на туристите, без да се помисли за тяхното настроение и постигане на удовлетвореност от престоя.
Значението на туризма в изследвания регион постоянно нараства през последните години, расте броят на заетите и стопанските единици в сектора, нарастват инвестициите. Нараства броят на реализираните нощувки, в т.ч. и от чужденци, въпреки че заетостта на легловата база все още е незадоволителна.

Развитието на туристическия сектор е отлична възможност за устойчиво развитие на региона, създаването на заетост, ограничаване на миграцията, съхраняването на местната идентичност и подобряване на условията за живот като цяло.
Туризмът е важен, приоритетен отрасъл за развитието на местната икономика в Доспат и предвид нарастващото търсене, следва да се работи целенасочено към обособяване на конкурентноспособен уникален туристически продукт.

https://www.livechatalternative.com/