Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Община Доспат предоставя административни услуги, регламентирани в законодателството на Република България.

Центърът за административно обслужване е на първият етаж в сградата на Общината.

Община Доспат
гр. Доспат, п.к. 4831
ул. "Кап. Петко Войвода" № 3
Област Смолян, Република България
Телефон 03045 23 10
Център за административно обслужване на гражданите - телефон 03045 20 06
Намира се на първи етаж в сградата на Община Доспат

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ     

         
1    Община Доспат    Общинска одминистрация Доспат    030452310    Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg
2    инж.Елин Радев    Кмет община    0897974050    kmet@dospat.egov.bg
3    Славейко Сельошев    Заместник кмет, община    0895760115    Zam.Kmet@dospat.egov.bg
4    инж.Веселин Калфов    Секретар, община    0895532700    sekretar@dospat.egov.bg
5    Юлия Джамбазова    Юрисконсулт    0892211231    Yulia.Dzhambazova@dospat.egov.bg
6    Мано Лазаров    Гл.архитект    0899866800    Mano.Lazarov@dospat.egov.bg
7    Димитър Атанасов    Ръководител вътрешен одит    0894404091    Dimitar.Atanasov@dospat.egov.bg
8    Евтим Джинсов    Финансов контрольор    0898767937    Evtim.Dzhinsov@dospat.egov.bg
9    Ирина Джамбазова    Гл.Спец.ЕСГРАОН и ритуали    03045/2006  0894438119    Irina.Dzhambazova@dospat.egov.bg
10    Елена Архипова    Ст.Спец.Деловодно обслужване    0898572521    Elena.Arhipova@dospat.egov.bg
11    Радина Байкалова    Техн.сътр."Канцелария на кмета"    03045/2310    0894438165    Radina.Baykalova@dospat.egov.bg
12    Таня Кабадаиева    Техн.секретар Общински съвет    0893660321    Tanya.Kabadaieva@dospat.egov.bg
13    Николина Мутафчева    Гл.Счетоводител и н-к отдел    0899872784    Nikolina.Mutafcheva@dospat.egov.bg
14    Кадире Горахмедова    Ст.счетоводител "Бюджет"    0894438131    Kadire.Gorahmedova@dospat.egov.bg
15    Бойка Башева    Старши Счетоводител    0898888874    Boyka.Basheva@dospat.egov.bg
16    Фатме Парутева    Счетоводител "Образование"    0885539388    Fatme.Paruteva@dospat.egov.bg
17    Светлана Мутафчева    Касиер    0898572513    Svetlana.Mutafcheva@dospat.egov.bg
18    Севдалина Каменова-Фезелова    Гл.Спец. Администраране на МДТ    0892206784    Sevdalina.Kamenova@dospat.egov.bg
19    Силвия Сиракова    Ст.спец."МДТ"    0892214917    Silvia.Sirakova@dospat.egov.bg
20    Павлина Парутева    Гл.Спец."ЧР и ТРЗ"    0893331524    Pavlina.Paruteva@dospat.egov.bg
21    Хасан Кочаков    Н-к отдел ЕПСП и обществени поръчки    0896201180    Hasan.Kochakov@dospat.egov.bg
22    Миглена Джинсова    Специалист "Проекти, програми и обшествени поръчки"    0894656969    Miglena.Dzhinsova@dospat.egov.bg
23    Кристина Велинова    Ст.спец."Проекти, програми и обществени поръчки"    0898572543    Kristina.Velinova@dospat.egov.bg
24    инж.Светлин Красенов    Гл.експерт "Образувание,култура и социални дейнсти" и Началник отдел    0898572501    Svetlin.Krasenov@dospat.egov.bg
25    Валентина Ферева    Секретар на МКБППМН    0885843618    Valentina.Fereva@dospat.egov.bg
26    Ели Танева    Специалист "Социални дейности и ИРО"    0892206764    Eli.Taneva@dospat.egov.bg
27    Филиз Молла    Ст. Спец."Култура и соц.дейности"    0895331821    Filiz.Molla@dospat.egov.bg
28    Десислава Пашова    Специалист "Социални дейности и хора с увреждания"    0893406293    Desislava.Pashova@dospat.egov.bg
29    Аки Джинсов    Специалист "Координация и ПХУ"    0893660359    Aki.Dzhinsov@dospat.egov.bg
30    Инж. Николай Велинов    Гл.Експерт "ОС и н-к отдел"    0894656971    Nikolay.Velinov@dospat.egov.bg
31    Борислава Танева    Специалист "Общинска собственост"    0894438149    Borislava.Taneva@dospat.egov.bg
32    Владимир Танев    Гл. Спец. "НСИК"    0895532701    Vladimir.Tanev@dospat.egov.bg
33    Стоян Карталов    Гл.Спец."НСИК "    0893406292    Stoyan.Kartalov@dospat.egov.bg
34    Младен Далаков    Гл.Спец."НСИК "    0894438128    Mladen.Dalakov@dospat.egov.bg
35    Светлин Павлов    Гл.Спец."НСИК "    0894375568    Svetlin.Pavlov@dospat.egov.bg
36    Красимир Горов    Началник отдел "Икономика, екология и селско стопанство"    0893349034    Krasimir.Gorov@dospat.egov.bg
37    инж.Валентина Тодорова    Специалист "Икономика, екология и селско стопанство"    0877370970    Valentina.Todorova@dospat.egov.bg
38    Боряна Пехливанова    Н-к отдел "ТСМД"         Boryana.Pehlivanova@dospat.egov.bg

КМЕТСТВА  

            
1    Красимир Мантов    Кмет на с.Барутин    894438108    Kmetstvo.Barutin@dospat.egov.bg
2    Елеонора Балджиева    Ст.спец. кметство Барутин    895705587    Kmetstvo.Barutin@dospat.egov.bg
3    Антон Доспатлиев    Кмет на с.Змеица    894438134    Kmetstvo.Zmeitsa@dospat.egov.bg
4    Митко Гаджетаков    Ст.спец.кметство Змеица         Kmetstvo.Zmeitsa@dospat.egov.bg
5    Веселин Минов    Кмет на с.Любча    892211236    Kmetstvo.Lyubcha@dospat.egov.bg
6    Бойка Заимова    Ст.спец.кметство Любча    885969644    Kmetstvo.Lyubcha@dospat.egov.bg
7    Касим Кехайов    Кмет на с.Късак    0894527137    Kmetstvo.Kasak@dospat.egov.bg
8    Джемиле Чаушева    Ст.спец.кметство Късак    892211238    Kmetstvo.Kasak@dospat.egov.bg
9    Кемал Бошнаков    Кмет на с.Бръщен    0894438113    Kmetstvo.Brashten@dospat.egov.bg
10    Златко Пелтеков    Ст.спец.кметство Бръщен    893692560    Kmetstvo.Brashten@dospat.egov.bg
11    Недко Хаджиев    Кмет на с.Црънча    0899127934    Kmetstvo.Tsrancha@dospat.egov.bg
12    Десислава Моллова    Ст.спец.кметство Црънча    892713833    Kmetstvo.Tsrancha@dospat.egov.bg
13    Емил Кушев    Кмет на с.Чавдар    0894438104    Kmetstvo.Chavdar@dospat.egov.bg

ДЕПО за ТБО       

       
Детелин Огнянов    Началник  ДЕПО         Detelin.Ognyanov@dospat.egov.bg