Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2023

Община Доспат предоставя административни услуги, регламентирани в законодателството на Република България.

Центърът за административно обслужване е на първият етаж в сградата на Общината.

Община Доспат
гр. Доспат, п.к. 4831
ул. "Кап. Петко Войвода" № 3
Област Смолян, Република България
Телефон 03045 23 10
Център за административно обслужване на гражданите - телефон 03045 20 06
Намира се на първи етаж в сградата на Община Доспат

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ     

Име и фамилия Длъжност Телефон Електронна поща
1 Община Доспат     Общинска администрация Доспат 030452310     Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg
2 инж. Елин Радев     Кмет община  0897974050     kmet@dospat.egov.bg
3 Славейко Сельошев     Заместник кмет, община  0895760115     Zam.Kmet@dospat.egov.bg
4 инж. Веселин Калфов     Секретар, община   0895532700     sekretar@dospat.egov.bg
5  Юлия Джамбазова     Юрисконсулт     0892211231     Yulia.Dzhambazova@dospat.egov.bg
6 Арх. Мано Лазаров     Гл.архитект   0899866800     Mano.Lazarov@dospat.egov.bg
7 Димитър Атанасов    Ръководител вътрешен одит 0894404091     Dimitar.Atanasov@dospat.egov.bg
8 Евтим Джинсов     Финансов контрольор   0898767937     Evtim.Dzhinsov@dospat.egov.bg
9 Ирина Джамбазова     Гл. спец.ЕСГРАОН и ритуали 03045/2006,  0894438119 Irina.Dzhambazova@dospat.egov.bg
10 Елена Архипова     Ст. спец. Деловодно обслужване и архив  0898572521     Elena.Arhipova@dospat.egov.bg
11 Радина Байкалова     Техн. сътр."Канцелария на кмета" 03045/2310,    0894438165 Radina.Baykalova@dospat.egov.bg
12 Таня Кабадаиева     Техн. секретар Общински съвет  0893660321     Tanya.Kabadaieva@dospat.egov.bg
13 Николина Мутафчева     Гл. счетоводител и н-к отдел  0899872784     Nikolina.Mutafcheva@dospat.egov.bg
14 Сузана Мемчева Ст. счетоводител "Бюджет"   0896602220    Suzana.Memcheva@dospat.egov.bg
15 Бойка Башева     Старши счетоводител     0898888874     Boyka.Basheva@dospat.egov.bg
16 Фатме Парутева     Старши счетоводител 0885539388     Fatme.Paruteva@dospat.egov.bg
17 Светлана Мутафчева     Касиер     0898572513     Svetlana.Mutafcheva@dospat.egov.bg
18 Севдалина Каменова - Фезелова     Гл. Спец. Администриране на МДТ 0892206784     Sevdalina.Kamenova@dospat.egov.bg
19 Силвия Сиракова     Ст. спец."МДТ" 0892214917     Silvia.Sirakova@dospat.egov.bg
20 Павлина Парутева     Гл. Спец."ЧР и ТРЗ" 0893331524    Pavlina.Paruteva@dospat.egov.bg
21 Хасан Кочаков     Н-к отдел ЕП и обществени поръчки     0896201180     Hasan.Kochakov@dospat.egov.bg
22 Миглена Джинсова     Специалист "Проекти, програми и обществени поръчки"  0894656969     Miglena.Dzhinsova@dospat.egov.bg
23 Кристина Велинова     Ст. спец."Проекти, програми и обществени поръчки"   0898572543     Kristina.Velinova@dospat.egov.bg
24 инж. Светлин Красенов     Гл. експерт "Образование,култура и социални дейности" и Началник отдел   0898572501     Svetlin.Krasenov@dospat.egov.bg
25 Валентина Ферева     Секретар на МКБППМН 0885843618     Valentina.Fereva@dospat.egov.bg
26 Ели Танева     Специалист "Социални дейности и ИРО"  0892206764     Eli.Taneva@dospat.egov.bg
27 Филиз Молла     Ст. Спец."Култура и соц. дейности"   0895331821     Filiz.Molla@dospat.egov.bg
28 Десислава Пашова     Специалист "Социални дейности и хора с увреждания" 0893406293     Desislava.Pashova@dospat.egov.bg
29 Аки Джинсов     Специалист "Координация и ПХУ" 0893660359     Aki.Dzhinsov@dospat.egov.bg
30 Инж. Николай Велинов    Гл. експерт "ОС и н-к отдел"   0894656971     Nikolay.Velinov@dospat.egov.bg
31 Борислава Танева     Технически сътрудник "Общинска собственост и УТ"  0894438149     Borislava.Taneva@dospat.egov.bg
32 Владимир Танев     Ст. спец. "ТСУ НЗИК"  0895532701     Vladimir.Tanev@dospat.egov.bg
34 Красимир Горов     Началник отдел "Икономика, екология и селско стопанство" 0893349034     Krasimir.Gorov@dospat.egov.bg
35 инж. Валентина Тодорова     Специалист "Икономика, екология и селско стопанство"   0877370970     Valentina.Todorova@dospat.egov.bg
36 ТИЦ - гр. Доспат          0894438142 Tic.Dospat@dospat.egov.bg

         

КМЕТСТВА  

Име и фамилия Длъжност Телефон Електронна поща
1 Красимир Мантов     Кмет на с.Барутин 0894438108     Kmetstvo.Barutin@dospat.egov.bg
2 Елеонора Балджиева     Ст. спец. кметство Барутин 0895705587     Kmetstvo.Barutin@dospat.egov.bg
3 Антон Доспатлиев     Кмет на с.Змеица    0894438134     Kmetstvo.Zmeitsa@dospat.egov.bg
4 Митко Гаджетаков     Ст. спец.кметство Змеица 08944438125        Kmetstvo.Zmeitsa@dospat.egov.bg
5 Веселин Минов     Кмет на с. Любча 0892211236     Kmetstvo.Lyubcha@dospat.egov.bg
6 Венета Михайлова    Ст. спец.кметство Любча 0896849915 Kmetstvo.Lyubcha@dospat.egov.bg
7 Касим Кехайов     Кмет на с.Късак  0894527137     Kmetstvo.Kasak@dospat.egov.bg
8 Джемиле Чаушева     Ст. спец.кметство Късак 0892211238     Kmetstvo.Kasak@dospat.egov.bg
9 Кемал Бошнаков     Кмет на с.Бръщен  0894438113     Kmetstvo.Brashten@dospat.egov.bg
10 Златко Пелтеков  Ст. спец. кметство Бръщен 0893692560     Kmetstvo.Brashten@dospat.egov.bg
11 Недко Хаджиев     Кмет на с.Црънча  0899127934     Kmetstvo.Tsrancha@dospat.egov.bg
12 Десислава Моллова Ст. спец.кметство Црънча 0892713833     Kmetstvo.Tsrancha@dospat.egov.bg
13 Валентин Вазов     Кметски наместник на с.Чавдар 0898592450    Kmetstvo.Chavdar@dospat.egov.bg
14 Детелин Огнянов    Началник  ДЕПО за твърди битови отпадъци - с. Барутин 0894656980 Detelin.Ognyanov@dospat.egov.bg

            

 

https://www.livechatalternative.com/