Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2019г. Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат за 2022 г. -  подадени през 2023 г.

1    03.01.2023 г.    чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ    Сузана Б. Мемчева    Общинска администрация Доспат    Старши счетоводител    Встъпителна/Публикувана част 2-ра

 

29  05.05.2023 г.    чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ    Моника В. Ситова    Община Доспат, ТИЦ -Доспат    Специалист СМД в отдел ТСМД    Встъпителна - публикувана част 2-ра

 

56    30.11.2023 г.    чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК    Самира Р. Джинсова    Община Доспат    Главен специалист ЕСГРАОН    Встъпителна-публикувана - част 2ра

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 подадени през 2023 г.:

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в Община Доспат

Входящ №  Дата Вид на декларацията Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1 30.12.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Сузана Б. Мемчева Община Доспат Старши счетоводител
2 01.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Моника В. Ситова Община Доспат Специалист "Спорт и младежки дейности"
3 30.11.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Самира Р. Джинсова Община Доспат Гл. специалист ЕСГРАОН
           

 

 

Публичен регистър на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат за 2021 г. -  подадени през 2022 г.

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 подадени през 2022 г.

Входящ № 
Дата
Вид на декларацията
Име, презиме и фамилия
Месторабота
Длъжност
1
01.02.2022 г.
чл. 35, ал.1, т. 1
Младен А. Чолаков
Община Доспат
Фелдшер
2
31.03.2022 г.
чл. 35, ал.1, т. 1
Силвия А. Сариева
Община Доспат
Ст. специалист КСД
https://www.livechatalternative.com/