Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Транспорт – отдел „Икономика, екология и селско стопанство“:

1.    Организира дейността за обществен превоз на пътници по транспортна схема, като:
-    определят автогари и автоспирки по съответните маршрути.
-    възлагат превозите по маршрутно разписани от областната или републиканската пътна схема.
-    предоставят информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортни схеми.
-    отговаря за издаване Разрешение  за таксиметров превоз на пътници  и съответно прекратяват със действието на разрешението.
2.     Извършва разпределение на средствата за компенсиране на безплатни пътувания и издаване на разрешения за паркиране;
3.    Проучва и отговоря на сигнали и предложения на граждани, фирми и др., изготвя на становища и информации към други дирекции;
4.    Подготвя информация и осъществаява комуникация с ИА „Автомобилна администрация" и други компетентни ведомства .;
5.    Определят служби за контрол по Закона за движение по пътищата, които  координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване;
6.    Контролира в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана, както и спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
7.    Организира използването на техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране / в случай на приложимост/ , до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
8.    Съгласува разработване на графиците за движение на влаковете за пътническите превози;
9.    Съгласува Списъците на републиканските и общинските пътища и промените в тях;
10.    Управлява общинските пътища;
11.    Осъществява изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища, както и изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии.

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА ПЪТНИЧЕСКИ МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПРЕВОЗИ - вижте в прикачения файл.

https://www.livechatalternative.com/