Заповед относно допълване на номерацията на избирателните секции на територията на Община Доспат

Дата на публикуване: 23.09.2021
Последна актуализация: 23.09.2021

ЗАПОВЕД
№ К- 585/23.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 564-ПВР-НС/21.09.2021 г. на ЦИК, във връзка с провеждането на насрочените на 14.11.2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители,

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ номерациите на избирателните секции на територията на Община Доспат определени със заповед № К-581/21.09.2021 г. на основание Решение № 564-ПВР-НС/21.09.2021 г. на ЦИК, съгласно Приложение № 1.
Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:
АА ВВ СС ХХХ,
където:
АА е номерът на изборния район, както следва:
22 – Смолянски
ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). За Община Доспат е 10.
СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Териториално звено Смолян на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” и да се обяви публично на сайта на община Доспат.
Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред Областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично.
 Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов, секретар на община Доспат.

    Инж. Елин Радев
    Кмет на Община Доспат