Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Доспат, и форматите, в които е достъпна 

№    КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ        АДРЕС                                                                   ФОРМАТ
1    Описание на правомощията на Кмета на Община Доспат и данни за организацията, функциите и отговорностите на  ръководената от него община     https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/mayor/rights    Html, PDF
2    Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/mayor/list.released.acts    Html, PDF
3    Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/info.access.department.contacts    Html, PDF
4    Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/rules.of.procedures    Html, PDF
5    Администрация    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin    Html, PDF
6    Структура и функции    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/structure-and-functions    Html, PDF
7    Процеси на вземане на решения    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/taking.decisions.processes    Html, PDF
8    Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/admin.zpkonpi.declarations    Html, PDF
9    Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/info.and.resources.used    Html, PDF
10    Изпълнявани проекти    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/projects    Html, PDF
11    Стратегии    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/strategic.documentation/strategies    Html, PDF
12    Планове    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/strategic.documentation/plans/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMDJ3NnAwCA8zNnZwMPY1MTM30w1EVeLiEOAIVBBkGBHuZGZj4G-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiND9ePQrUiICTQDGxCgFuwoZG7mQG6AixeJGRJQW5oaIRBpicA3h0Ghg!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2X1BQR0FIRzgwMEhKODAwUUxKUTZFMVMxUTY1/    Html, PDF
13    Програми    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/strategic.documentation/programs    Html, PDF
14    Отчети за дейността на администрацията    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/otcheti    Html, PDF
15    Вътрешни правила и процедури    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/internal.regulations    Html, PDF
16    Публични регистри    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/public.registers    Html, PDF
17    Дейности    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities    Html, PDF
18    Бюджет и финансови отчети    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports    Html, PDF
19    Местни данъци и такси    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/local.taxes.and.fees    Html, PDF
20    Oбщински предприятия    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.enterprises    Html, PDF
21    Общинска собственост    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property    Html, PDF
22    Стратегия и управление на общинска собственост    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property/strategy.and.management    Html, PDF
23    Годишна програма за управление и разпореждане с имотите    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property/annual.realestate.management.and.allocation    Html, PDF
24    Обявления    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property/announcements    Html, PDF
25    Заповеди за отчуждаване на имоти    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property/orders.property.expropriation    Html, PDF
26    Жилищно настаняване    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/municipal.property/accommodation    Html, PDF
27    Архитектура и градоустройство    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning    Html, PDF
28    Общи устройствени планове    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/general.plans    Html, PDF
29    Подробни устройствени планове    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/detailed.plans    Html, PDF
30    Протоколи от Общински експертен съвет по устройство на територията    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/oesut.protocols    Html, PDF
31    Разрешения за строеж    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/building.allowance    Html, PDF
32    Контрол по строителството    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/building.control    Html, PDF
33    Изменения на кадастрални планове    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/cadastral.plans.amendments    Html, PDF
34    Обявления и съобщения по ЗУТ    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/architechture.and.urban.planning/zut.announcements    Html, PDF
35    Хуманитарни дейности    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian    Html, PDF
36    Туризъм    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/tourism    Html, PDF
37    Транспорт    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/transport    Html, PDF
38    Околна среда    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/environment    Html, PDF
39    Селско стопанство и гори    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/agriculture.and.forests    Html, PDF
40    Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports/municipality.budget    Html, PDF
41    Проект на бюджет на общината    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports/municipality.budget.project    Html, PDF
42    Отчети по изпълнението на бюджета    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports/budget.completion.reports    Html, PDF
43    Годишен отчет за изпълнението на бюджета    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports/budget.completion.annual.report    Html, PDF
44    Отчет за сметките на средства от ЕС    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/budget.and.financial.reports/EU.funds.report    Html, PDF
45    Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/actual/buyers.profile    Html, PDF
46    Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/normative.acts.projects    Html, PDF
47    Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/actual/messages    Html, PDF
48    Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/info.access/!ut/p/z1/lZFBT4NAEIV_i4cecWaBAleoCjYhUtta2IvZwlJWZaFl09p_79J4EE1rOodJJvvm5c23QCEFKtlebJgSjWQfes6o85okoR-FHiKZOAHOEtcNAvJoRmMCq6EgWcyckyB5mBMz9AnQy_svQIG2uSggGzOCTrHmBha2Y9geMoOhZxsl5i7axCw4t3p1LlWrKsjyRiou1Qg7ofgIq6bWXciyuWV5zrtuMPwO-jdJHxTPlI96nw5vie4WvnZ4Jsl86qD9RL4FFzwyncE9BytCF1Z7wQ-wlM2u1vDnV7KJEKb_8dYfKt62W-prjj2_TwXpdSC1g7mLJ_FGZ2OqMvo3SH8q2npZe9bReC_je8um6-PBv_kCbd3X2w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Finfo.access%2Finfo.access     Html, PDF
49    Вътрешни правила по ЗДОИ    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/internal.regulations.zdoi    Html, PDF
50    Документи за достъп до обществена информация    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/public.info.access.docs    Html, PDF
51    Дължими такси при предоставяне на обществена информация    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/public.info.access.docs/due.fees    Html, PDF
52    Годишен отчет по ЗДОИ    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/annual.zdoi.report    Html, PDF
53    Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/info.cipea    Html, PDF
54    Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/public.info.cipa    Html, PDF
55    Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/info.access/categories.info-list.municipality.activity    Html, PDF
56    Обявления за конкурси за държавни служители    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/actual/careers/careers.anouncements.gov.employees    Html, PDF
57    Административно обслужване    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services    Html, PDF
58    Електронни административни услуги    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/e-services    Html, PDF
59    Административни услуги    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/admin-services    Html, PDF
60    Банкови сметки    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/bank.accounts    Html, PDF
61    Център за административно обслужване    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/centre.admin-services    Html, PDF
62    Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/internal.regulations    Html, PDF
63    Харта на клиента    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/client-charter    Html, PDF
64    Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administrative-services/annual.report.customer.satisfaction    Html, PDF
65    Общински съвет    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council    Html, PDF
66    Състав    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/management    Html, PDF
67    Постоянни комисии    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/constant.committees    Html, PDF
68    Правилник за дейността на ОбС    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/activity.guide    Html, PDF
69    Заседания на Общински съвет    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/meetings    Html, PDF
70    Протоколи и Решения на Общински съвет    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/protocols.decisions    Html, PDF
71    Нормативни актове на ОбС    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/normative.acts    Html, PDF
72    Отчети за дейността на ОбС    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/activity.reports    Html, PDF
73    Етичен кодекс на общинския съветник    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/ethics    Html, PDF
74    Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/municipal-council/declarations.zpkonpi    Html, PDF
75    Информация за граждани    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/citizens.info/citizens.info/!ut/p/z1/lZFPU8IwEMU_iweOMUlb0nJMUVuZqQYLSnNx0n80atMCGRA-val6KQ447GFnNvP2zctvIYcLyJXYyqXQslHiw8wJJ6-MBTQMPITwmPhoylzX9_G9FYYYvvQFbDYl3wJ2F2MroBjy8_vPkEPeZjKHSTlMLY-MUmDnyAbOMC_ByC1y4Ao7JQJnJU6dTp0p3eoKJlmjdKH0AG2kLgaoamrTM6nloVCba6nK5mg8Dvs3TRcWnSiKzD7v_ye8mVHj8IRZPCHIecS_gjMeicngngKGHwzRrSx2cK6adW0OEF_IJ0Rw8h9zc1T5tlpxalh2DD81XFwO07hY62gcLU0-oSvw89jXtPW89uw9eC-jW9vh6X5Hr74AFPsx-g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Fcitizens.info%2Fcitizens.info    Html, PDF
76    Информация за бизнеса    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/business.info/business.info/!ut/p/z1/lZFbU4MwEIV_iw99xE24BHyEqmBnUCqtLXlxuIQSlUBL7OXfG9QX6rRO92FnNnP2zMm3QGEJVKRbvkolb0T6oeaEktco8t3AdxDCY-KhaWTbnocf9OCGwGIoiGZT8i2I7mOs-y4Gen7_BSjQNucFJMxwiGNZRMtss9BMM8daZhVYI1aeOgSVTLfNXp0L2coKkrwRkgk5Qh2XbISqplY9--y4YF13zUXZHI3HYf-m6cOiE-UitU-H_wluZ65yeMZRPCHIfMK_gjMeicpgnwKGHw1YbDnbwVw0m1odIL6QT4Bg8h9zdVT-tl5TV7HsGe4lLC-HqVz0TTgOVypfKivt53Goaet57RgH7b0M7wyTZoede_UFWFxO5g!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Fbusiness.info%2Fbusiness.info    Html, PDF
77    Туристическа информация    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/tourist.info/tourist.info/!ut/p/z1/lZFLU4MwFIV_i4suMQ-QxzJUBTuDptLako0DaShRCZTG1v57g7pBp3WaRWbunZMz53wBDCwBU_lOrnMtG5W_mTlj7jOlEYkjH0I0dkM4pZ4XhugOxzEEi6GAzqbul4DepghHBAF2-v0TYIC1XK5AhgOMbOxxK-dIWE4hVlbBMbKKwC69wC_ElXB7NVe61RXIeKO0UHoEt1KLEaya2ty6ee_kVl9KVTbD6XfUv1n6qPDIIX1VNmwTX8-IcXhENJ240HlAP4ITHpnJ4B3Dhe4xWOyk2IO5arra4E_PpGNKTP4jbr5Uvmw2jBiSPcEPDZbnojQeuEvGydqky3VlfS8Hkrae1759sF7L5MZ2WHHYk4tPNCllfw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Ftourist.info%2Ftourist.info    Html, PDF
78    Търгове и конкурси    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/actual/auctions.and.competition/auctions.and.competition/!ut/p/z1/rVFdb4IwFP0te_ARbwuMj0dgG8zEDIdO6MtSS9FuUlCrzn9vWfbiFlyWrC9Nb889OR9AIAci6UEsqRKNpGv9LojzmqZxkMQeQjhyQjRJXTcM8aMZYRvml4B0OnE-AelDhs04wECu778AAdIyUULhY99ZWKZnlPzWM2zTKQ2fe5aBPeQzG5eWX_EOzaRq1QoK1kjFpRqgnVB8gChTe7rW95514ndDKssha-qWK9EN-n--m_ipsjOBek6A9D659JncTQPN8IzTbOQg-wl_Aa5wFFqD2xdklrkwPwh-hJlstrUuJvtjbgmC0W9d6LLF22ZDAp1xl-2Hgvz_Qtbs5nYcjZdaN1UrQ8iqgbwX3taz2rNOxns1vrdssjgdg5szvBGF5Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Factual%2Fauctions.and.competition%2Fauctions.and.competition    Html, PDF
79    Образование    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian/education    Html, PDF
80    Спорт и младежки дейности    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian/sports.and.youth.activities    Html, PDF
81    Социални дейности    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian/social.activities    Html, PDF
82    Здравеопазване    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian/health    Html, PDF
83    Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/activities/humanitarian/lccasmm    Html, PDF
84    Контакти    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/contacts    Html, PDF
85    Контактна форма    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/contacts/form-of-contact    Html, PDF
86    Карта на общината с населените места    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/contacts/municipal.settlements.map    Html, PDF
87    Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/administration/admin/info.and.resources.used/info.and.resources.used/!ut/p/z1/tZFBc4IwEIV_Sw8ecRNEkCPQVusM01i1Qi6dAEHTloAQtf57g-PFdrDTQ3Pbybe7770FChFQyfZizZQoJfvUdUztN0LG3mQ8QggHto9mxHF8Hz-Zlm_D6hogi5l9BsjjHJtjDwO93f8KFGiVigxilnLmMIwNPHQtw-Kua7DcsQzMXJRnScKGidnSqVSV2kCcllJxqXqoEYr3EMsKIUWj6rP2S91DQuZln8msX_Om3NUpb_q7hmedH98d_ZTcOkIdz0O6n16bntwvPD3hBZP51EbWM74AN2bEWoPTlWoQmrDaC36ApSzrQl9p_scQJwimvx1GX168b7fU04G3QX8piP4pcb3KrMMgXGsTTG2MloOoi66KZTEaHI2PPHwYWDQ5Hry7E_RiaJE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fadmin%2Finfo.and.resources.used%2Finfo.and.resources.used    Html, PDF
88    Избори    https://dospat.bg/wps/portal/municipality-dospat/home/elections/elections/!ut/p/z1/lZFdT4MwFIZ_ixe7JKeFjo9LtikEQwQZDnpj-CijOgrbms39e0tiotNsai-aNj3n5HmfAoUMqCgOfF1I3otio-45NZ-jyHN9z0bISdI5ipf3M8tb-J4ZIFidF0TL2ERxZFnRXYJ1z8VAr_c_AQU6VLyG3CmY0eh1o6HaNDViTUvNJkahNVNMSOUgm1jlWF0JOcgW8qoXkgk5QXsu2QS1fad2tmHVyL7_cvwO-ZNihEQXljuGpOc5_MXSVTEfcZQEJiIP-KPgyoxcMVgXGWYYVgfOjpCKftcp8ck_vfgIgt9cq8_kL9stdZXD0d2bhOzvElW3vgvn4VpxFbLVuGh6yD7fhy7tbOOkvTbhrUFoeTq6N-9YtMot/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fhome%2Felections%2Felections    Html, PDF
 

https://www.livechatalternative.com/